Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2012)0049Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2012)0049

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 11. decembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2012, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0049)

  11.12.2012

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: