Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2012)0049Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2012)0049

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 11. 12. 2012 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 106/2008 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení
(EP-PE_TC1-COD(2012)0049)

11.12.2012

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: