Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2012)0055Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2012)0055

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 22. listopada 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o recikliranju brodova i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1013/2006 i Direktive 2009/16/EZ
(EP-PE_TC1-COD(2012)0055)

22.10.2013

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: