Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2012)0163Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2012)0163

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна
(EP-PE_TC1-COD(2012)0163)

16.4.2014

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: