Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2012)0163Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2012)0163

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa stanovuje rámec na riešenie finančnej zodpovednosti spojenej so súdmi na urovnávanie sporov medzi investorom a štátom zriadenými na základe medzinárodných dohôd, ktorých zmluvnou stranou je Európska únia
(EP-PE_TC1-COD(2012)0163)

16.4.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: