Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2012)0168Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2012)0168

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) attiecībā uz depozitārija funkcijām, atlīdzības politikas nostādnēm un sankcijām
(EP-PE_TC1-COD(2012)0168)

15.4.2014

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: