Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2012)0192Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2012)0192

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 2 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и за отмяна на Директива 2001/20/ЕО
(EP-PE_TC1-COD(2012)0192)

2.4.2014

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: