Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2012)0192Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2012)0192

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 2. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/20/EF
(EP-PE_TC1-COD(2012)0192)

2.4.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: