Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2012)0192Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2012)0192

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 2. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par cilvēkiem paredzētu zāļu klīniskajām pārbaudēm un ar ko atceļ Direktīvu 2001/20/EK
(EP-PE_TC1-COD(2012)0192)

2.4.2014

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: