Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2012)0193Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2012)0193

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Директива 2014/.../ЕC на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0193)

  16.4.2014

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: