Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2012)0193Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2012)0193

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0193)

  16.4.2014

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: