Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2012)0193Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2012)0193

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/.../EU om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser
(EP-PE_TC1-COD(2012)0193)

16.4.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: