Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2012)0244Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2012)0244

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 септември 2013 г с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (EС) №…/2013
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

12.9.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: