Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2012)0244Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2012)0244

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. september 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår overdragelsen af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i henhold til Rådets forordning (EU) nr. .../2013
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

12.9.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: