Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2012)0244Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2012)0244

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju .12. rujna 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) u odnosu na dodjelu određenih zadaća Europskoj središnjoj banci na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. .../2013
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

  12.9.2013

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: