Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2012)0244Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2012)0244

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju .12. rujna 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2013 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo) u odnosu na dodjelu određenih zadaća Europskoj središnjoj banci na temelju Uredbe Vijeća (EU) br. .../2013
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

12.9.2013

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: