Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2012)0244Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2012)0244

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2013 m. rugsėjo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos, susijusios su specialių uždavinių pavedimu Europos Centriniam Bankui pagal Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

  12.9.2013

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: