Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2012)0244Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2012)0244

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 12. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz īpašu uzdevumu uzticēšanu Eiropas Centrālajai bankai, ievērojot Padomes Regulu (ES) Nr. …/2013
(EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

12.9.2013

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: