Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2012)0244Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2012)0244

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 12. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz īpašu uzdevumu uzticēšanu Eiropas Centrālajai bankai, ievērojot Padomes Regulu (ES) Nr. …/2013
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0244)

  12.9.2013

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: