Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2012)0260Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2012)0260

***I
ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2014/.../ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι
(EP-PE_TC1-COD(2012)0260)

16.4.2014

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: