Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2012)0260Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2012)0260

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/.../EÚ, ktorou sa mení smernica Rady 2001/110/ES o mede
(EP-PE_TC1-COD(2012)0260)

16.4.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: