Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2012)0285Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2012)0285

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене 10 септември 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд
(EP-PE_TC1-COD(2012)0285)

10.9.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: