Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2012)0285Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2012)0285

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 10. september 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2013 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger
(EP-PE_TC1-COD(2012)0285)

10.9.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: