Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2012)0285Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2012)0285

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 10. septembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 na ochranu zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu
(EP-PE_TC1-COD(2012)0285)

10.9.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: