Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2012)0336Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2012)0336

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0336)

  16.4.2014

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: