Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2012)0336Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2012)0336

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 u pogledu financiranja europskih političkih stranaka
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0336)

  16.4.2014

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: