Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2012)0336Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2012)0336

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 attiecībā uz Eiropas politisko partiju finansēšanu
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0336)

  16.4.2014

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: