Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2012)0336Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2012)0336

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2014 zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w odniesieniu do finansowania europejskich partii politycznych
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0336)

  16.4.2014

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: