Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2012)0337Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2012)0337

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 24 октомври 2013 г. с оглед приемането на Решение №…/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“
(EP-PE_TC1-COD(2012)0337)

24.10.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: