Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2012)0337Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2012)0337

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 24. oktober 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2013/EU om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden"
(EP-PE_TC1-COD(2012)0337)

24.10.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: