Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - TC1-COD(2012)0337Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
TC1-COD(2012)0337

  ***I
  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
  που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 24 Οκτωβρίου 2013 εν όψει της έγκρισης απόφασης αριθ. .../2013/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας»
  (EP-PE_TC1-COD(2012)0337)

  24.10.2013

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: