Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2012)0359Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2012)0359

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 2. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regie
(EP-PE_TC1-COD(2012)0359)

2.4.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: