Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2012)0359Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2012)0359

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 2. aprillil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, milles käsitletakse liidu õiguste rakendamist rahvusvaheliste kaubanduseeskirjade kohaldamisel ja jõustamisel ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3286/94, millega kehtestatakse ühenduse meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate ühenduse õiguste kasutamine
(EP-PE_TC1-COD(2012)0359)

2.4.2014

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: