Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2012)0359Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2012)0359

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 2. aprila 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju pravic Unije za uporabo in uveljavljanje pravil mednarodne trgovine ter spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije
(EP-PE_TC1-COD(2012)0359)

2.4.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: