Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2012)0359Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2012)0359

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 2 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler och om ändring av rådets förordning (EG) nr 3286/94 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO)
(EP-PE_TC1-COD(2012)0359)

2.4.2014

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: