Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2013)0023Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2013)0023

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/…/EU om strafferetlig beskyttelse af euroen og andre valutaer mod forfalskning og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2000/383/RIA
(EP-PE_TC1-COD(2013)0023)

16.4.2014

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: