Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2013)0029Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2013)0029

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 26. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0029)

  26.2.2014

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: