Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2013)0029Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2013)0029

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2014 m. vasario 26 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/.../ES, kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimo ir geležinkelių infrastruktūros valdymo iš dalies keičiama 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė
(EP-PE_TC1-COD(2013)0029)

26.2.2014

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: