Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2013)0029Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2013)0029

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 26 februari 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen
(EP-PE_TC1-COD(2013)0029)

26.2.2014

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: