Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2013)0072Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2013)0072

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. helmikuuta 2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2014 antamisksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2013)0072)

5.2.2014

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: