Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2013)0087Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2013)0087

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 юни 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № .../2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на ставка за корекция на директните плащания, предвидена в Регламент (ЕО) № 73/2009 за календарната 2013 г.
(EP-PE_TC1-COD(2013)0087)

12.6.2013

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: