Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2013)0087Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2013)0087

***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013
(EP-PE_TC1-COD(2013)0087)

12.6.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: