Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2013)0087Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2013)0087

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 12. júna 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013 o určení miery úpravy priamych platieb ustanovenej v nariadení (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o kalendárny rok 2013
(EP-PE_TC1-COD(2013)0087)

12.6.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: