Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2013)0117Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2013)0117

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2013 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2013 om fastsættelse af overgangsforanstaltninger vedrørende støtte til landdistriktsudvikling fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 for så vidt angår midler og deres fordeling i 2014 og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2013 (EU) nr. …/2013og (EU) nr. …/2013 med hensyn til deres anvendelse i 2014
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0117)

  20.11.2013

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: