Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2013)0133Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2013)0133

***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 16 април 2014 г. с оглед приемането на Регламент (ЕC) № …/2014 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море
(EP-PE_TC1-COD(2013)0133)

16.4.2014

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: