Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2013)0150Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2013)0150

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2014 m. vasario 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo dėl tam tikrų patekimo į rinką sąlygų
(EP-PE_TC1-COD(2013)0150)

25.2.2014

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: