Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2013)0166Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2013)0166

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 15. travnja 2014. radi donošenja Odluke br. …/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju interoperabilne usluge e-poziva (eCall) na području cijele Europske unije
(EP-PE_TC1-COD(2013)0166)

15.4.2014

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: