Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2013)0279Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2013)0279

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2014 m. kovo 12 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis
(EP-PE_TC1-COD(2013)0279)

12.3.2014

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: