Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2013)0297Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2013)0297

***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 11. marca 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 91/2003 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, cestujúcich a nehodách
(EP-PE_TC1-COD(2013)0297)

11.3.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: