Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2013)0377Europa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2013)0377

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

  16.4.2014

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: