Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2013)0377Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2013)0377

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 s obzirom na tehničku provedbu Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

  16.4.2014

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: