Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2013)0377Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2013)0377

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2014. radi donošenja Uredbe (EU) br. .../2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 s obzirom na tehničku provedbu Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
(EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

16.4.2014

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: