Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2013)0377Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2013)0377

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2014 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013, kiek tai susiję su Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninio įgyvendinimu
  (EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

  16.4.2014

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: