Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2013)0377Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2013)0377

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014, ar ko Regulu (ES) Nr. 525/2013 groza attiecībā uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola tehnisko īstenošanu
(EP-PE_TC1-COD(2013)0377)

16.4.2014

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: